Rozwód / opieka nad dziećmi / podział majątku

Inicjatywę bezwiny.pl stworzyliśmy z myślą o osobach, które podjęły decyzję o rozwodzie i chcą dopełnić związanych z tym formalności polubownie, unikając długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.
Rozwiązania, które proponujemy, pozwalają uprościć proces rozwodowy oraz podział majątku do niezbędnego minimum. Umożliwiają zaoszczędzić czas i pieniądze. Przede wszystkim jednak pomagają uchronić się przed narastaniem negatywnych emocji i konfliktów. To ostatnie jest szczególnie istotne dla osób, które mają dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.

Jak się rozwieść?

W polskim systemie prawnym o rozwiązaniu małżeństwa orzeka sąd. Inne możliwości nie zostały przewidziane.
Sąd ustala także, kto ponosi winę za rozwód – czy jeden z małżonków, czy oboje. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której oboje małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli małżonkowie mają niepełnoletnie dzieci, sąd reguluje także prawne stosunki tych dzieci z każdym z rodziców. Chodzi tu o zakres władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania małoletnich, sposób wykonywania kontaktów z dziećmi oraz wysokość alimentów na ich rzecz. Alimenty mogą być też zasądzone od jednego z rozwiedzionych małżonków na rzecz drugiego.

Jeżeli małżonkowie nie wypracują porozumienia, jak uregulować te wszystkie kwestie, wydanie wyroku poprzedza skomplikowane, przeważnie trwające kilka lat postępowanie rozwodowe przed sądem. W trakcie takiego procesu przesłuchiwani są małżonkowie, świadkowie, powoływani są biegli sądowi oraz przeprowadzane są wszelkie inne dowody, by ustalić, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, jakie są koszty utrzymania i potrzeby materialne dzieci oraz dochody i możliwości zarobkowe małżonków. Wszystko to, by wydać wyrok przesądzający, z czyjej winy dochodzi do rozwodu, komu ograniczyć władzę rodzicielską i w jakim zakresie, ewentualnie całkowicie pozbawić praw rodzicielskich, jakie zasądzić alimenty na rzecz dzieci, lub drugiego małżonka.
Taki proces, oprócz ogromnych negatywnych emocji, powoduje także wysokie koszty.

Sposobem uniknięcia tych niedogodności jest wypracowanie przez małżonków porozumienia i uzgodnienie wspólnego stanowiska jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu. W takim przypadku proces sądowy może zostać ograniczony nawet do jednej, trwającej kilkanaście minut rozprawy. Inicjatywa, z którą do Państwa wychodzimy ma na celu przyjęcie takiego właśnie, szybkiego rozwiązania. Rozwiązania, które oprócz zaoszczędzenia na czasie, pozwala też ograniczyć koszty, a także zapobiec narastaniu konfliktów między Stronami.

Co z majątkiem?

Koniecznym krokiem do uregulowania spraw majątkowych związanych z rozwodem jest podział majątku wspólnego małżonków. Może on zostać dokonany przez:

- sąd rozpoznający sprawę o rozwód (tylko w sytuacji, kiedy nie wydłuży to postępowania rozwodowego, co w praktyce oznacza zgodne stanowisko i porozumienie Stron),
- sąd w odrębnym postępowaniu o podział majątku,

- małżonków w drodze umowy.

 

Można także w trakcie trwania małżeństwa znieść wspólność małżeńską i ustalić rozdzielność majątkową, a następnie podzielić majątek wspólny jeszcze przed rozwiązaniem małżeństwa. 

Umowę o podziale wspólnego majątku małżeńskiego należy zawrzeć w formie pisemnej. Dla podniesienia jej rangi można zawrzeć ją przed notariuszem w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, lub w formie aktu notarialnego. Jeżeli w skład wspólnego majątku małżeńskiego wchodzi nieruchomość, konieczne jest zawarcie umowy o podziale majątku w formie aktu notarialnego. Podział wspólnego majątku małżeńskiego może zostać dokonany całościowo – w drodze jednej umowy, lub częściowo – w drodze kilku odrębnych umów, odnoszących się do poszczególnych składników wspólnej masy majątkowej.

Podział częściowy wybierany jest zazwyczaj przez osoby, w skład majątku których wchodzą nieruchomości. W takiej sytuacji możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości w formie aktu notarialnego, zaś pozostałych składników majątkowych w drodze umowy zawartej w formie pisemnej. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć koszty. Ponadto umowa w formie aktu notarialnego poddana jest większym rygorom co do treści – konieczne jest wymienienie w niej i oszacowanie wartości wszystkich dzielonych nią składników majątkowych. W umowie zawieranej w formie pisemnej można posłużyć się bardziej ogólnymi sformułowaniami, np. „rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie mieszkania” bez wymieniania każdego z elementów wspólnej masy majątkowej z osobna i określania wartości każdego z nich.

 

Współpracujemy z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Tamka. Dla naszych Klientów przewidziany został system rabatów w związku z korzystaniem z jego usług.

O nas

Nasz zespół tworzą prawnicy, w tym adwokaci i radcowie prawni, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zdobyli pracując w sądach oraz kancelariach prawnych i kancelarie takie prowadząc.

Inicjatywa bezwiny.pl jest jednym z obszarów naszej działalności, skierowanym do osób, które chcą uregulować swoje sprawy rodzinne i rozwieść się polubownie, za porozumieniem stron.

Poza nią, świadczymy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Dochodzimy na rzecz naszych Klientów odszkodowań i wszelkich roszczeń wynikających z umów. Pomagamy też bronić się przed żądaniami niesłusznymi.

Zajmujemy się także przygotowywaniem i analizowaniem umów. Formułujemy teksty kontraktów tak, by odzwierciedlały wolę stron. Wyjaśniamy zawiłe sformułowania w umowach nam przedstawionych i sprawdzamy, czy ich zapisy są zgodne z wolą Klientów i prawem.

Zapraszamy do współpracy.

Rozwód

Zakres usług

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę usług, które świadczymy w ramach inicjatywy bezwiny.pl. Do Klienta należy decyzja, jak szeroka będzie nasza współpraca. Może to być skorzystanie z samej porady prawnej, może to być także napisanie pozwu lub umowy o podziale majątku, może to być też nasz udział we wszystkich działaniach związanych z rozwodem i uregulowaniem Państwa sytuacji prawnej.

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy zarówno osoby, które zamierzają wszcząć postępowanie o rozwód, jak i te, którym doręczono już pozew, a także małżonków chcących wspólnie dokonać wszelkich ustaleń.

Sprawy rodzinne

 

Porada prawna – obejmuje analizę sytuacji rodzinnej Klientów, wskazanie optymalnego sposobu uregulowania kwestii takich jak zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi i obowiązek alimentacyjny. W ramach porady prawnej udzielamy instrukcji, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony cel, opisujemy także sposób działania sądu – w tym podejmowane przez sąd czynności, ich kolejność i przebieg rozprawy.

Porada prawna + przygotowanie pozwu/odpowiedzi na pozew – obejmuje poradę prawną oraz napisanie pozwu o rozwód, który należy złożyć, by rozpoczęło się postępowanie przed sądem, lub odpowiedzi na pozew złożony przez drugiego małżonka.

Przygotowanie pisemnego porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie - obejmuje przygotowanie pisemnego porozumienia, zawierającego ustalenia małżonków w tych kwestiach. Jeżeli zostanie złożone takie porozumienie zgodne z dobrem dziecka, sąd uwzględni je w wyroku rozwodowym.

Porada prawna + przygotowanie pozwu + udział w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – obejmuje poradę prawną i napisanie pozwu oraz udział w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Sprawy majątkowe

 

Porada prawna – wiele osób, które chcą uregulować swoje sprawy majątkowe związane z rozwodem, ma błędne wyobrażenie o tym, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. W społeczeństwie bardzo silnie zakorzenione jest przeświadczenie, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego wszystko staje się wspólne - i to, co każdy z małżonków zgromadził przed ślubem i to, co zostało zgromadzone po ślubie. Przekonanie to jest błędne. Udzielana przez nas porada prawna obejmuje analizę sytuacji majątkowej Klientów i wskazanie, co właściwie wchodzi w skład majątku wspólnego i podlega podziałowi, a co nie oraz przedstawienie czynności, które należy podjąć, by przeprowadzić podział majątku.

Porada prawna + przygotowanie umowy o podziale majątku wspólnego – obejmuje poradę prawną oraz przygotowanie umowy o podziale majątku wspólnego małżeńskiego w formie pisemnej, której zawarcie spowoduje podział majątku zgodnie z wolą małżonków.

Porada prawna + przygotowanie umowy o podziale majątku wspólnego w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – obejmuje poradę prawną oraz przygotowanie umowy o podziale majątku wspólnego w formie pisemnej. Tak przygotowana umowa zostaje przesłana notariuszowi, który następnie dokonuje przy udziale Klientów stosownego poświadczenia ich podpisów.

Porada prawna + przygotowanie do zawarcia umowy o podziale majątku wspólnego w formie aktu notarialnego – obejmuje poradę prawną oraz sformułowanie uzgodnionych rozwiązań na piśmie. Tak przygotowany projekt umowy zostaje przesłany notariuszowi, który następnie sporządza akt notarialny i przy udziale Klientów finalizuje zawarcie umowy.

 

Współpracujemy z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Tamka. Dla naszych Klientów przewidziany został system rabatów w związku z korzystaniem z jego usług.

Cennik

Porada prawna:
300 zł netto
Sporządzenie pozwu:
od 700 zł netto
Sporządzenie pisemnego porozumienia odnośnie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem:
od 300 zł netto
Udział pełnomocnika w rozprawie:
300 zł netto
Opłata za prowadzenie sprawy przed sądem:
500 zł netto*
Sporządzenie umowy o podziale majątku:
od 600 zł netto
Spotkania mediacyjne:
250 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę spotkania
* opłata nie jest pobierana, jeżeli pełnomocnictwo zostanie udzielone w dniu rozprawy i wyrok zapadnie na pierwszym terminie.
 
Powyższe stawki to ceny za pojedyncze usługi. Dla osób korzystających z naszej pomocy w szerszym zakresie, przewidziane zostały preferencyjne warunki współpracy. W wariancie najczęściej wybieranym przez naszych Klientów wyglądają one następująco: ustalenie sytuacji rodzinnej i porada prawna z zakresu prawa rodzinnego (300 zł netto) + sporządzenie pozwu (700 zł netto) + sporządenie pisemnego porozumienia odnośnie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem (300 zł netto), sporządzenie odpowiedzi na pozew (bezpłatnie) + porada prawna dotycząca podziału majątku wspólnego (bezpłatnie) + przygotowanie umowy o podziale majątku wspólnego (600 zł netto). Przy współpracy w takim zakresie łączne pobierane przez nas wynagrodzenie wynosi:
- w przypadku samego postępowania rozwodowego już od 1.000 zł netto;
- w przypadku postępowania rozwodowego oraz podziału majątku wspólnego już od 1.600 zł netto.

Wystawiamy faktury VAT. Wskazane kwoty są kwotami netto, co oznacza, że należy powiększyć je o należny podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 23%.

Kwoty wskazane jako „od …” oznaczają stawki bazowe, ich ostateczna wysokość zostanie ustalona indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji klienta i nakładu pracy koniecznej celem wykonania usługi.